Η AMS ιδρύθηκε το 1980 με βασική δραστηριότητα την Μελέτη και Οργάνωση Αρχείων. Πρωτοπορώντας, εισήγαγε την χρήση των microfilms στην αποθήκευση και διαχείριση αρχείων. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της Τεχνολογίας επεκτάθηκε στον χώρο της ψηφιοποίησης και ευρύτερης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης - επεξεργασίας και τεκμηρίωσης αρχείων παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Διαθέτοντας ήδη 35ετή εμπειρία στον χώρο και κατέχοντας την απαιτούμενη κατά περίπτωση εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η AMS έχει ψηφιοποιήσει / αρχειοθετήσει πάνω από 300.000.000 έγγραφα κάθε τύπου και έχει παραδώσει πάνω από 1000 ολοκληρωμένα έργα σε Δημόσιους φορείς (όπως η Βουλή των Ελλήνων, Ο.Η.Ε., ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΠΘ, ΥΠΕΣ , ΥΠΠΟ κ.α.) και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχος της AMS η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους.

Η εταιρεία A.M.S. εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

 • Ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων (Α7-Α0+) με ταχυσαρωτές σε bw, greyscale, color.
 • Ψηφιοποίηση βιβλιοδετημένων τόμων με χρήση εξειδικευμένων book scanners.
 • Ψηφιοποίηση ρολών μικροφίλμ 16 & 35 mm καθώς και μικροφισσών σε b/w, greyscale.
 • Σάρωση χαρτών μεγέθους έως 2xΑ0.
 • Σάρωση ιστορικών χειρογράφων και τεκμηρίων.
 • Σάρωση και επαγγελματική φωτογράφηση έργων τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 • 3d scanning & image rendering.
 • Time - lapse photography services.
 • Σάρωση Φωτογραφιών και Slides.
 • Σημασιολογική ανάλυση και υπηρεσίες ανάκτησης περιεχομένου / Εννοιολογικός Χαρακτηρισμός Εγγράφων.
 • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων Μονοτονικού και Πολυτονικού Συστήματος (OCR).
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Τιμολογίων.
 • Επεξεργασία και Διαχείριση φορμών.
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Περιεχομένου για Ψηφιακά Αποθετήρια.
 • Υπηρεσίες Καταλογογράφησης και επιστημονική τεκμηρίωση.
 • Παραγωγή μικροφίλμ, και εμφάνιση όλων των κατηγοριών (16mm/35mm/16-35 mm 300 mrt ).
 • Εγγραφή μικροφίλμ από ψηφιακά μέσα.
 • Αποθήκευση και Διαχείριση Φυσικού Αρχείου.
 • Προμήθεια Συστημάτων ψηφιοποίησης – Λογισμικό διαχείρισης εγγράφων- Μοντέλα εργασίας.
 • Εισαγωγή δεδομένων (data entry) και εννοιολογικός χαρακτηρισμός εγγράφων (indexing).
 • Επεξεργασία και αρχειοθέτηση εγγράφων με χρήση τεχνολογιών OCR/ICR για την δημιουργία αναζητήσεων ελεύθερου κειμένου με λέξεις κλειδιά (full text retrieval).
 • Σχεδιασμός εντύπων και φορμών καταχώρησης δεδομένων.
 • Μετάπτωση δεδομένων και ψηφιοποιημένων εγγράφων σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.
 • Electronic Publishing αρχείων σε CD/DVD format, e-Books.
 • Καταλογογράφηση Ιστορικών Αρχείων βάση διεθνών προτύπων (isad/διπαπ).

For the Company Profile in English press here.