Η A.M.S. δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 1. Μελέτη & οργάνωση αρχείων,
 2. Ψηφιοποίηση & μικροφωτογράφιση εγγράφων/σχεδίων, βιβλιοδετημένων τόμων, roll films 16 & 35 mm, jackets & microfiche,
 3. Εισαγωγή δεδομένων (data entry),
 4. Επεξεργασία & αρχειοθέτηση εγγράφων με τεχνολογία OCR/ICR,
 5. Σχεδιασμό εντύπων/φορμών καταχώρησης δεδομένων,
 6. Μετάπτωση δεδομένων & ψηφιοποιημένων εγγράφων σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα,
 7. Υπηρεσίες Electronic Publishing αρχείων σε CD/DVD format,
 8. Εμπορία συστημάτων εξειδικευμένου εξοπλισμού σάρωσης & λογισμικού ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης,
 9. Υπηρεσίες οργάνωσης και ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων.

Η εταιρεία μας, μέσω της υλοποίησης των έργων της, των πωλήσεων εμπορευμάτων, καθώς και του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης:

 1. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της και τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς αυτούς,
 2. Καλύπτει πλήρως τους στόχους ποιότητας που θέτει (ISO 9001:2008),
 3. Συμμορφώνεται με θεσμικές, κανονιστικές και νομικές διατάξεις που σχετίζονται με την υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της AMS αποτελεί τον κύριο στόχο τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων της. Η A.M.S.:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, που περιγράφει τους κανόνες λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρείας, η αποτελεσματικότητα του οποίου παρακολουθείται με βάση συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται και ελέγχονται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στην ανασκόπηση του Σ.Δ.Π. από τη διοίκηση,
 • Παρέχει επαρκείς πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Δ.Π.,
 • Ενημερώνεται για τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της,
 • Καθορίζει κριτήρια για την επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών της και τον έλεγχο των προμηθευομένων υλικών,
 • Εφαρμόζει σύστημα συνεχούς ενημέρωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και αναβάθμισης του προσωπικού της,
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες του Σ.Δ.Π.