Η εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για τα αρχεία των πελατών της:

  • Εισαγωγή δεδομένων (data entry) και εννοιολογικό χαρακτηρισμό εγγράφων (indexing) σε προηγμένες βάσεις δεδομένων
  • Επεξεργασία και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων με χρήση τεχνολογιών OCR/ICR για τη δημιουργία αναζητήσεων ελευθέρου κειμένου με λέξεις-κλειδιά (full text retrieval)
  • Σχεδιασμό βάσεων καταχώρησης δεδομένων
  • Μετάπτωση δεδομένων σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
  • Electronic Publishing αρχείων
  • Καταλογογράφηση Ιστορικών Αρχείων βάσει διεθνών προτύπων (isad)